Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Ви известяваме, че поддържаме пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте. Те се използват единствено във връзка с организация и реализация на инициативата „Приеми ме на село”, включително сключване на застраховки на имената на участниците, осъществяване на двустранна комуникация и отчитане на постигнатите цели. Събраните данни  може да се използват за съставяне на анонимна и обобщена информация за участниците в инициативата с цел анализ, маркетинг, планиране и презентиране.

Личните Ви данни не се обработват с цели различни от тези, за които са предоставени.

Личните Ви данни се съхраняват за период не по-дълъг от нормативно установения максимум.

Ако имате въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните Вашето право на достъп, коригиране и заличаване, моля да се свържете с нас на e-mail: gabrovo@priemimenaselo.eu или тел. 0882442253